hu en De

Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda

Irodánkat 1999. január 1-jével alapította a mára már több mint negyvenéves jogászi tapasztalattal rendelkező dr. Forgács János, dr. Kiss Elemér és dr. László András. Hozzájuk csatlakozott partnerként dr. Kiss Dániel Bálint 2010-ben, dr. Kiss Dominika Szilvia pedig 2016-ban. Az iroda a Nyugati pályaudvar közelében, a Podmaniczky utcában található.

 

Az Ügyvédi Iroda főként az alábbi jogterületekkel foglalkozik:

 

Szerződések

jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, szerződéskötés, letétkezelés, szerződésszegésből fakadó kárigények

 

Jogi képviselet

bíróság előtti peres és nemperes eljárásokban, illetve kormányhivatalok, járási hivatalok és más hatóságok előtti eljárásokban (pl. fizetési meghagyás, végrehajtás, adóügyek, végelszámolás és felszámolás, közbeszerzési és versenyjogi ügyek stb.), alkotmányjogi panaszok benyújtása az Alkotmánybírósághoz

 

Cégek

cégalapítás, cégmódosítás, kötelező adatváltozások bejelentése, törzstőkeemelés és leszállítás, végelszámolás, átalakulás, vagyonrendezési eljárás, kereskedelmi jog, értékpapírjog, építési beruházásokkal kapcsolatos ügyek

 

Civil szervezetek

alapítványok, egyesületek, szövetségek alapítása, változásaik és megszűnésük bejegyeztetése, közhasznú jogállással kapcsolatos ügyintézés

 

Munkajog

tanácsadás, munkaszerződések és felmondási iratok megszövegezése, peres és peren kívüli jogi képviselet ellátása

 

Családjog

tanácsadás, házassági szerződések megszövegezése, válóperes képviselet, egyezségkötések, élettársi vagyonközösség kérdései

 

Ingatlanok

ingatlan adásvételi és ajándékozási szerződések elkészítése, földhivatali ügyintézés, termőföldek adásvételének és ajándékozásának lebonyolítása

 

Öröklési jog

végrendeletek és öröklési szerződések elkészítése, letétkezelés, kötelesrészi igényekkel kapcsolatos kérdések, jogi képviselet ellátása öröklési perben és hagyatéki eljárások során

 

Közigazgatás és alkotmányjog

jogi képviselet ellátása hatósági eljárásokban, engedély iránti kérelmek intézése (pl. külföldiek ingatlanszerzése), alkotmányjogi panaszok készítése jogerős ítéletekkel és jogszabályi rendelkezésekkel szemben

 

Strasbourg

jogi képviselet ellátása az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, kárigények érvényesítése a Magyar Állammal szemben (pl. a hazai peres eljárások elhúzódása, illetve az emberi méltóságot vagy a tulajdonjogot sértő korlátozások miatt)

 

Büntetőjog

védői feladatok ellátása a nyomozóhatóságok és a bíróság előtt büntetőeljárásokban (pl.: költségvetési csalás, pénzmosás, sikkasztás, hivatali visszaélés, hűtlen kezelés, közlekedési bűncselekmények stb.), sértett jogi képviseletének ellátása

Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda

A Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda - ezen a néven - 1999. január 1. napjával kezdte meg tevékenységét Budapesten. Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást (jogi tanácsadás, szerződéskötés, peres és peren kívüli képviselet) nyújt a gazdasági élet résztvevőinek, ezen belül elsősorban üzleti, társasági, öröklési, kereskedelmi és közigazgatási jogra szakosodott.

 

Impresszum

Ezt a honlapot a Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.) bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. 

Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu
Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu